Prethodni članak
Sljedeći članak

Policijska škola ‘Josip Jović’ poziva: Postani policajac!

Natječaj je otvoren do 1. kolovoza 2023. godine


Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 250 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 25 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2023./2024.

Za upis u III. razred na Policijskoj školi „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024., mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.

U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a kandidati/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred Policijske škole moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

• imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2),
• završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar,
• imati ocjenu iz vladanja uzoran,
• ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave,
• imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
• imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
• biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i
• ne biti član/članica političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanju posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, broj: 113/2012, 37/18 i 51/18).

Kandidati/kandidatkinje koji budu pozvani na zdravstveni pregled radi utvrđivana tjelesne zdravstvene sposobnosti, a nisu navršili 18 godina, moraju imati pisanu suglasnost roditelja (skrbnika) za upis u školu.

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju („Narodne novine“, broj: 20/15, 16/18 i 49/21.).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija, Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe („Narodne novine“, broj: 98/12.)

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:

• članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21),
• članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19),
• članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02 i 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i
• članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21).

NAČIN NATJECANJA
Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

• popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa i uprave ili za oba Ministarstva. Obrazac se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova,
• presliku svjedodžbe 1. razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena 2. razreda srednje škole iz e-Dnevnika,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice),
• dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice) i
• dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis izvršiti će se temeljem ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijavu na natječaj sa naprijed navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“
Policijska škola „Josip Jović“
10 000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole
„Josip Jović“ u 2023./2024. godini“

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 2. svibnja 2023. do 1. kolovoza 2023. godine.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook