Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Oroslavje traži referent/ica za računovodstvo - javite se


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja, na radno mjesto referent/ica za računovodstvo - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

-        punoljetnost

-        hrvatsko državljanstvo

-        zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati za referenta/icu moraju ispunjavati i posebne uvjete:

-        srednja stručna sprema ekonomske struke,

-        1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima,

-        položen državni ispit,

-        poznavanje rada na računalu,

-        položen vozački ispit B kategorije

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-        životopis,

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

-        dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),

-        dokaz o položenom državnom ispitu,

-        elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom stažu,

-        ugovor o radu ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

-        preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja ovog natječaja),

-        vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),

-        vlastoručno potpisanu izjavu da kandidat posjeduje znanje rada na računalu,

-        preslika vozačke dozvole,

-        dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju (ako kandidat ostvaruje takvo pravo)

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona i email adresa), isključivo za potrebe natječaja.

Mjesto rada: područje Grada Oroslavja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Na javni natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit, uz obvezu da isti polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj, u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je predočiti u izvorniku prije izbora kandidata.

Kandidat koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o prijmu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojom dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je izabran. U protivnom, smatrat će se da je odustao od službe.

Postupak prijema putem natječaja obuhvaća obveznu prijavu znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Grad Oroslavje, Oro trg 1, 49243 Oroslavje, s naznakom: „Za natječaj za prijam u službu referenta/icu za računovodstvo, ne otvaraj“

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta bit će objavljeni na službenoj stranici Grada Oroslavja www.oroslavje.hr.

Na oglasnoj ploči Grada Oroslavja i web stranici www.oroslavje.hr objavit će se 5 dana ranije:

-        vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata

-        opis poslova i podaci o plaći

-        način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će o istome obavješteni putem emaila koji su naveli u prijavi na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Grad Oroslavje zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog objašnjenja. Odluka se dostavlja svim kandidatima.

 

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook