Prethodni članak
Sljedeći članak

STUDIRAJ U PULI NA SVEUČILIŠTU JURJA DOBRILE U PULI!

Pula je atraktivna i omiljena lokacija za studij, pravi studentski grad

Pula je atraktivna i omiljena lokacija za studij, pravi studentski grad! Uz brojne studijske programe nudi mogućnost brzog pronalaska zaposlenja u jednoj od najrazvijenijih regija u zemlji kao i mogućnost rada uz studij. Istra i Pula odredišta su koja nude pregršt zabavnih, sportskih, kulturnih i drugih sadržaja za mlade u opuštenoj mediteranskoj atmosferi prelijepih plaža i prirodnih ljepota kojima obiluje jug istarskog poluotoka. Međunarodna mobilnost, mogućnost realizacije vlastite poduzetničke ideje i samozapošljavanja, studiranje u malim nastavnim grupama, individualan pristup uz mentorstvo studentima i posvećeni profesori samo su neka od naših obilježja na kojima gradimo prepoznatljivost ovoga maloga, ali dinamičnoga, fleksibilnoga i brzorastućega sveučilišta.

SVEUČILIŠTE  JURJA DOBRILE U PULI

Zagrebačka 30

52100 PULA

 a temelju članka 59. i 77.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2018./2019.

 raspisuje

 NATJEČAJ

 ZA UPIS U I. GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI U 2. UPISNOM ROKU

. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

 1. Prijave za upis na diplomske studije u 2. upisnom roku vrše se od 10. listopada 2018. godine.

    Završetak roka za prijavu je 17. listopada 2018. godine u 12.00 sati.

 2. Uz obrazac prijave obvezno treba priložiti sljedeće dokumente (izvorne dokumente ili preslike):

 a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

b) rodni list;

c) diplomu i dopunsku ispravu završenog preddiplomskog studija;

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u visini 250,00 kn (opća uplatnica, broj računa izabrane Sastavnice (vidi dolje), u pozivu  na broj upisati OIB pristupnika, a kao svrhu navesti "troškovi razredbenog postupka") na račun izabrane Sastavnice uz naznaku “za razredbeni postupak”.

e) pristupnici koji su preddiplomski studij završili u inozemstvu prilažu i dokaz o priznavanju istovrijednosti strane svjedodžbe.

f) uz svjedodžbe stečene u inozemstvu, strani državljani prilažu uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika. Provjera znanja hrvatskog jezika provodi se na Filozofskom fakultetu, Ronjgova 1, Pula, tel: 377-500. Pristupnik uz molbu prilaže omotnicu sa svojom adresom te odrezak uplatnice kojom dokazuje da je uplatio iznos kunske protuvrijednosti od 120,00 EUR-a na račun: IBAN HR0923600001500111222, poziv na br. OIB, svrha uplate: „ispit iz hrvatskog jezika“. Detaljnije informacije o ispitu mogu se dobiti u Tajništvu Fakulteta, Ronjgova 1, Pula ili na tel: 377-500.

Prijave bez svih traženih priloga neće se razmatrati.

Objava konačnih rang – lista bit će 23. listopada 2018. godine u 14.00 sati.

Upisi će se provoditi 25. listopada 2018. isključivo prema obavijestima na mrežnim stranicama sastavnica Sveučilišta.

3. Studenti koji su već jednom upisali prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na nekom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj (obavezno je priložiti potvrdu o istome sa ranije upisanog studija), a žele ponovno upisati I. godinu studija u statusu redovitog studenta na Sveučilištu u Puli, DUŽNI SU PLATITI školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna (za područje društvenih i humanističkih znanosti), 6.000,00 kuna (za područje tehničkih znanosti), 7.370,00 kuna (za područje biotehničkih znanosti) odnosno 9.240,00 kuna (za umjetničko područje i područje medicine i zdravstva).

4. Studenti strani državljani (izvan zemalja EU, a nemaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj) plaćaju školarinu u iznosu od 12.500,00 kuna.

5. Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine i temeljem preporuke Rektorskog zbora od 31. ožujka 2017. godine, izravan upis u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, te pod uvjetom da pređu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju:

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata;

- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata;

- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca 100% -tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine;

- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- djeca civilnih invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka 1. i 2. ove točke.

- Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva).

- Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.

Kandidati iz točke 5. koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar upisne kvote upisat će se izvan kvote do popunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.

6. https://www.unipu.hr/_download/repository/Odluke_Senata_i-

rektora/Odluka_o_mjerama_olaksavanja_pristupa_studiju_odnosno_visokom_obrazovanju_studentima_hrvatskim_braniteljima_14.11.20 16.pdf

7.https://www.unipu.hr/_download/repository/Odluke_Senata_irektora/Odluka_o_mjerama_olaksanja_pristupa_studiju_studentima_koji_dolaze_iz_sustava_alternativne_skrbi_14.11.2016.pdf

II. DODATNA PROVJERA VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

RAZREDBENI POSTUPAK 

1. Dodatna provjera vještina i sposobnosti održava se na Muzičkoj akademiji u Puli i to:

    - 18. listopada 2018.

Na dodatnu provjeru vještina pristupnik mora donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Dodatnoj provjeri vještina pristupa se u određeno vrijeme, bez posebnog poziva.

Objava rezultata -  19. listopada 2018.

3. Sve podrobnije informacije o provođenju razredbenog postupka, sadržaju, mjestu i vremenu održavanja razredbenog ispita bit će objavljene na mrežnoj stranici Muzičke akademije u Puli.    

III. UPISI

Pravo upisa na I. godinu diplomskog studija imaju hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku pod uvjetom da prijeđu bodovni, odnosno razredbeni prag i zadovolje na eventualnom ispitu sposobnosti i darovitosti.

Upisi u I. godinu diplomskog studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održat će se u 2. upisnom roku 25. listopada 2018. godine prema rasporedu koji će bit objavljen na mrežnim stranicama.

Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti navedeni pod 1. prijave za  razredbeni postupak.

Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa dužni su podmiriti troškove upisa.

Troškovi upisa se uplaćuju općom uplatnicom na račun Sveučilišta Jurja Dobrile: IBAN HR1923600001101931377; u pozivu na broj unijeti OIB , a kao svrhu doznake navesti „troškovi upisa“.

Uz dokumentaciju prilažu se i dokaz o uplati troškova upisa u visini 300,00 kn (odrezak opće uplatnice).

Upisi se obavljaju prema rang-listama sastavljenim na osnovi rezultata postignutih u razredbenom postupku.

Ako je na razredbenom postupku više od pet pristupnika steklo isti ukupni broj bodova i ako Sveučilište nije drukčije propisalo, slijed za upis utvrđuje se redom, prema sljedećim osnovama:

- stečeni bodovi na razredbenom ispitu

- stečeni bodovi za opći uspjeh na preddiplomskom studiju.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upisnom roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

Studenti koji dolaze iz EU ne ubrajaju se u kvotu za strane državljane, već u kvotu za hrvatske državljane i imaju jednaka prava i pristup obrazovanju kao i hrvatski  građani.

Napomena: Organizacija izvođenja nastave prilagoditi će se broju upisanih studenata.

ŠKOLARINE ZA IZVANREDNE STUDENTE

- 5.000,00 kuna za izvanredne studente Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“;

- 5.000,00 kuna za izvanredne studente Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije;

- 5.000,00 kuna za izvanredne studente Fakulteta informatike u Puli.

Troškovi razredbenog postupka se uplaćuju na žiro račun Sastavnica:

  • Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. Mijo Mirković“ IBAN HR3123600001500111214;
  • Filozofski fakultet  IBAN HR0923600001500111222;
  • Muzička akademija u Puli IBAN HR1623600001500125937; 
  • Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije IBAN HR4523600001500141808;
  • Fakultet informatike u Puli IBAN HR9323600001501775103.

Obročna otplata školarine moguća je prema uputama dostupnim na: http://unipu.hr/index.php?id=2202

 V. OPĆE OBAVIJESTI

Sve potrebne informacije o studijima i upisima mogu se dobiti u Uredu za studente i obrazovne programe Sveučilišta, Preradovićeva 1/1 i I. M. Ronjgova 1. u Puli, telefonom na brojeve: (052) 377-514, 377- 008, 377 - 006 i na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unipu.hr.

Želiš li doznati više o studiju koji te zanima klikni na https://www.unipu.hr/

i prati nas na         https://www.facebook.com/unipu.hr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook

IZVANREDNE OBAVIJESTI:  -životinja (uočena je srna) na čvoru VARAŽDINSKE TOPLICE. Molimo korisnike za dodatan oprez.  -životinja (uočen je pas) na autocesti A1 ispred odmorišta ZIR. Molimo korisnike za dodatan oprez.  Zbog vjetra d...

 
iz valute
u valutu

Tečajna lista služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Zagorje.com ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi konverter. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene ustanove. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima Hrvatske narodne banke.

mojtv.hr - kompletan tv program