Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Pregrada donio novu odluku. Evo s koliko posto će sufinancirati cijenu vrtića


U četvrtak, 26. siječnja 2023. u gradskoj je vijećnici u Pregradi održana 11. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo 10 vijećnika. Pred vijećnicima se našlo 10 točaka dnevnog reda, a nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Gradsko vijeće donijelo je Odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada te na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada.

Donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odabranog u postupku Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade na kčbr. 1931/54, Livada Mokrice, površine 569 m2, k.o. PREGRADA. Na navedeni natječaj pristigla je samo jedna ponuda i to od strane obrta Transport Javorić, vl. Ankica Javorić iz Huma na Sutli koja je bila pravovremena i potpuna te je ponuditelj odabran.

Vijećnici su usvojili i izvješće o radu reciklažnog dvorišta za 2022. godinu koje je predstavio direktor Niskogradnje d.o.o., kao i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara. Stanje zaštite od požara na području Grada Pregrade je zadovoljavajuće, a kako bi se tako i održalo, potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Pregradu te provoditi stalnu edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika postrojbi te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i održavanju postojeće, kao i sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja kojom se određuje postotak sudjelovanja (učešća) roditelja - korisnika usluge u financiranju ekonomske cijene redovitog programa vrtića u iznosu od 42 % ekonomske cijene programa. Dodatno, vijećnici su dobili i informaciju o provedbi Gradskog programa za mlade 2021.-2025. za 2022. godinu te informaciju o odbacivanju prijedloga lokalnih jedinica za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o vodnim uslugama s Ustavom RH. Vijećnik Stjepan Miklaužić komentirao je odluku Ustavnog suda RH te izrazio nezadovoljstvo pripajanjem pregradskog društva za vodoopskrbu i odvodnju Viop d.o.o. Zagorskom vodovodu.

Gosp. Zdravko Vrbanc iz Kluba vijećnika SDP-a postavio je pitanje sanacije novonastalih klizišta uslijed nedavnih padalina na što je gradonačelnik dao odgovor kako su komunalne službe odmah reagirale i obišle klizišta. „Pregrada se svake godine suočava s problemom klizišta te ove godine ide sanacija 12 klizišta za koje su dobivena sredstva Fonda solidarnosti EU. Nažalost, uočena su dva nova klizišta koja ugrožavaju stambene objekte te će se odmah krenuti s pregledom stanja od strane projektanta i izradom projektne dokumentacije za njihovu sanaciju“, rekao je gradonačelnik Vešligaj.

Na sjednici je postavljeno i pitanje plaćanja komunalne naknade vlasnika Emke u proteklim godinama, odnosno je li se moglo vlasnika zadužiti za održavanje objekta na što je gradonačelnik odgovorio kako je Grad zadužio vlasnika u okvirima koji su zakonski propisani, a to je komunalna naknada, koja je redovito uplaćivana. „Prije je postajala mogućnost naplate poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine. Taj porez uveden je 2001. godine, ali ga je Ustavni sud RH proglasio neustavnim 2007. godine te je on ukinut, a to su također trebali biti prihodi jedinica lokalne samouprave“, rekao je gradonačelnik.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook