Prethodni članak
Sljedeći članak

Imate poljoprivredno zemljište? Ako se nećete pridržavati ovih pravila, slijede kazne i preko 1000 eura


Sukladno točci 4. Posebnih mjera zaštite od požara, Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 10/2023) stoji:

Da su radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni:

održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom
spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara
Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženja vatre na poljoprivrednim površinama može se obavljati samo ako su poduzete sljedeće mjere opreznosti:

ako se spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru obavlja na većoj poljoprivrednoj površini, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su o tome obavijestiti dobrovoljno vatrogasno društvo koje će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za gašenje požara, a na manjim površinama treba primijeniti potrebne mjere zaštite od požara,
mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru mora biti najmanje 30 metara udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata, najmanje 200 metara od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, te na udaljenosti većoj od 100 metara od stoga slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijali,
mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano da se vatra ne može proširiti preko gorivog materijala na zemlji, kao ni prelijetanjem iskri,
osoba koja obavlja spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti punoljetna, stalno prisutna pri spaljivanju s pričuvnom opremom za gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i slično),
osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
te ostalo sukladno važećim propisima kojima je uređena materija zaštite od požara
Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednih otpada i korova na poljoprivrednim površinama u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u razdoblju iz stavka 1. ovog članka, dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe te organiziranje vatrogasnog dežurstva.

Novčanom kaznom u iznosu od 66,36 eura do 1.327,23 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

ne provodi i poduzima mjere te postupa protivno mjerama zaštite od požara sukladno gore navedenoj Odluci,
Novčanom kaznom u iznosu od 39,82 eura do 663,61 eura kaznit će se fizička osoba – obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ukoliko:

ne provodi i poduzima mjere te postupa protivno mjerama zaštite od požara sukladno gore navedenoj Odluci,
Novčanom kaznom u iznosu od 13,27 eura do 265,45 eura kaznit će se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ukoliko ne provodi i poduzima mjere te postupa protivno mjerama zaštite od požara sukladno gore navedenoj Odluci

Još članaka iz "Kumrovec"

Facebook