Prethodni članak
Sljedeći članak

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 39. Statuta Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela (SG 36/21 ), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesene na 4. sjednici dana 19.05.2022. godine Turističko vijeće Turističke zajednice područjaKumrovec, Desinić, Zagorska Sela  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

I. Kandidat za direktora/icu  mora uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14,  127/17 i 98/19) ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

1.            završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij

2.            najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

3.            znanje jednog stranog jezika

4.           znanje rada na osobnom računalu.

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine" broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. Kandidat mora ispunjavati uvjet položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona.

Kandidat za direktora/direktoricu koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

V. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi:

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Ulica Josipa Broza 12

49 295Kumrovec,  uz naznaku „Za natječaj za izbor direktora -  ne otvaraj"

Prijava mora sadržavati:

-          ime i prezime kandidata/kinje,

-          adresu,

-          broj telefona/broj mobitela i e-mail adresu,

-          naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,

-          specifikaciju priloga/ priloženih dokaza uz prijavu,

-          potpis kandidata/kinje.

 

Prijavu na natječaj je potrebno dostaviti najkasnije do zadnjeg dana natječaja. Ako je prijava poslana putem pošte preporučenom pošiljkom zadnjeg dana natječaja, smatra se da je poslana u roku.

VI. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

1.  životopis;

2. dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice);

3. dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi;

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na rukovodećim poslovima, ugovor o radu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova;

5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili preslika indeksa fakulteta da je ispit položen);

6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili preslika indeksa fakulteta da je ispit položen);

 7. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima;

8. uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca od dana objave Natječaja);

9. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice Područja izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika. S osobama koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će prethodni intervju.

Administrativnu provjeru i pregled pravodobno pristiglih prijava te intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja izvršit će tročlano Povjerenstvo, koje imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor Turističkom vijeću u roku od 8 dana od provedenih intervjua.

VIII. Turističko vijeće imenuje direktora/icu na mandatno razdoblje od 4 godine.

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

X.  Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici  Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela i na oglasnom dijelu portala Zagorje.com.

XI. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

                                                                                                              Turističko vijeće

Turističke zajednice područja

Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela 

                                                                                                              Predsjednik Zvonko Škreblin

 

 

Kumrovec, 19.05.2022.

 

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook