Prethodni članak
Sljedeći članak

Domaćinstva u Radoboju sve više sortiraju otpad

Uz sve mogućnosti koje su na raspolaganju domaćinstvima za zbrinjavanje svih vrsta otpada još uvijek ima pojedinaca kojima se više dopada odlaganje otpada u šumarke i potoke


Prema podacima u 2021. godini na području Općine Radoboj prikupljeno je i otpremljeno na odgovarajuće lokacije ukupno nešto više od 700 tona raznovrsnog otpada. Javnom uslugom odvoza otpada koristi se ukupno 979 kućanstava, te sve poslovne osobe na području Općine Radoboj.

Devet eko - otoka

U zelene kante ubačeno je i otpremljeno na odlagalište Gorjak ukupno 214,95 tona komunalnog otpada. Na mjesnom groblju tijekom 2021. godine u kontejner je stavljeno i otpremljeno 81,90 tona. U kontejnere koji se jednom godišnje postavljaju na određene lokacije radi odlaganja glomaznog otpada domaćinstva su ubacila 317,10 tona takvog otpada. U plave kante, gdje se odlaže papir, ubačeno je 34,26 tona, a u žute za plastiku 51,26 tona. Pored toga, 217 korisnika iz Općine Radoboj, raznovrsni neopasan otpad predalo je u Reciklažno dvorište ukupno 7 tona i 310 kilograma. Opasni otpad kao što su: elektronička oprema, boje, pesticidi i salonitne ploče predala su u Reciklažno dvorište 83 korisnika ukupno 1 tonu i 835 kilograma. Pored toga, na području Općine Radoboj postavljeno je ukupno devet Eko - otoka na kojima su postavljeni kontejneri za odlaganje papira, stakla i plastike. Eko - otoci postavljeni su u Gornjoj Šemnici - Kraljevec Šemnički, Gornja Šemnica - Lagvić, Radoboj - škola, Radoboj - Miljani, Gorjani Sutinski, Jazvine - Mikši, Jazvine - dom, Orehovec Radobojski i Bregi Radobojski. Kontejneri se prazne prema potrebi.

Divlja odlagališta

Uz sve mogućnosti koje su na raspolaganju domaćinstvima za zbrinjavanje svih vrsta otpada još uvijek ima pojedinaca kojima se više dopada odlaganje otpada u šumarke i potoke što zagađuje okoliš, a za saniranja takvih divljih odlagališta nepotrebno se troše financijska sredstva koja bi se mogla mnogo korisnije iskoristiti za nešto drugo.
Domaćinstvima je omogućeno da zelene kante prazne svaki drugi tjedan osim u ljetnim mjesecima kada se prazne svaki tjedan, dok se plava i žuta kanta prazne naizmjenično svakih 15 dana. Prošlih dan u Jazvinama - selo Mikši preseljen je Eko - otok na novu lokaciju koja je u vlasništvu Općine Radoboj, dok je do sada bio na privatnom zemljištu. 

Još članaka iz "Radoboj"

Facebook