Prethodni članak
Sljedeći članak

Pregradi za obnovu crkvi gotovo 57 milijuna kuna

Iz Fonda za solidarnost EU u Pregradi će biti obnovljeno šest sakralnih objekata stradalih u potresima


Na području Župe Uznesenja BDM Pregrada i Župe Kostel potresi koji su se događali ostavili su velike tragove na brojnim sakralnim objektima. No, dobra je vijest da će obnova biti financirana EU sredstvima. Naime, župa Pregrada  je objavila na svojim web stranicama popis projekata obnove pregradskih i kostelskih sakralnih objekata, koje će se sa 100 % sredstava financirati iz Fonda za solidarnost Europske unije.

Riječ je uglavnom o konstruktivnoj obnovi, a ukupna odobrena sredstva za šest projekata iznose 56.750.000,00 kn. Za projekt obnove crkve sv. Ane, Gornja Plemenšćina planirano je 10.000.000,00 kn, za crkvu Sveti Juraj, Lovreća sela 7.275.000,00 kn, za crkvu sv. Leonarda, Vrhi Pregradski 15.712.500,00 kn, za kapelu Trpećeg Isusa, Kostel 5.800.000,00 kn, za crkvu sv. Mirka, Kostel 16.212.500,00 kn te za župni dvor sv. Mirka, Kostel 1.750.000,00 kn. Razdoblje provedbe projekata je od 15. travnja ove do 15. svibnja slijedeće godine.

Donosimo kompletan pregled projekata

Sveta Ana, Gornja Plemenšćina

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Sv. Ane, Gornja Plemenšćina, Pregrada

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i prva faza obnove crkve. Sv. Ane. Crkva je privremeno neuporabljiva s kategorijom oštećenja PN1. Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je umjerena oštećenja nosive konstrukcije i teških oštećenja nekonstruktivnih elemenata na crkvi koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2359. Pukotine na crkvi, koje su postojale prije potresa, značajno su se pojačale i proširile naročito na gotičkom svodu svetišta i trijumfalnom luku, te u sakristiji na spoju sa svetištem. U podnoj plohi izraženo je odvajanje kamenih ploča koja se proteže po čitavoj dužini broda kapele. Na pročeljima je u gornjoj zoni vidljivo više pukotina posebno u nadvojima prozora. Navedene radove je potrebno izvesti u cilju očuvanja kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprečavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije crkve Sv. Ane te prva faza obnove – konstruktivna sanacija štete koja je nastala nakon potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati cjelovitom rekonstrukcijom crkve koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2359.

Ukupna vrijednost projekta: 10.000.000,00 HRK

Sveti Juraj, Lovreća Sela

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Sv. Jurja, Lovreća Sela, Krapinske Toplice

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te prva faza obnove na crkvi sv. Jurja. Crkva je dobila kategoriju oštećenja PN1 te je potrebno izvršiti konstruktivnu sanaciju štete nastale nakon potresa kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine i moguće nezgode kod budućih potresa. Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je lagana oštećenja nosive konstrukcije i umjerenih oštećenja nekonstruktivnih elemenata na crkvi sv. Jurja koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2839. Najveća su oštećenja na oratoriju iznad sakristije i koru, a pukotine su vidljive i na pročeljima kapele koja su već od prije značajno degradirana od djelovanja kapilarne vlage. Navedene radove je potrebno izvesti u cilju očuvanja kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprečavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te provedba prve faze obnove crkve sv. Jurja radi sanacije štete koja je nastala nakon potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati cjelovitom rekonstrukcijom crkve sv. Jurja koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2839.

Ukupna vrijednost projekta: 7.275.000,00 HRK

Sveti Leonard, Vrhi Pregradski

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Sv. Leonarda, Vrhi Pregradski, Pregrada

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te prva faza obnove na crkvi sv. Leonarda. Crkva je nakon pregleda zadobila oznaku PN1 te je privremeno neuporabljiva. Potrebno je izvršiti konstruktivnu sanaciju i sanirati štetu nastalu nakon potresa kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine i moguće nezgode kod budućih potresa. Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine došlo je do laganih oštećenja nosive konstrukcije i umjerenih oštećenja nekonstruktivnih elemenata na crkvi sv. Leonarda koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2364. U potresu je oštećen dio krovišta nad svetištem. U unutrašnjosti se vide tanje pukotine na zidovima i svodovima, u nadvojima prozora te na sudaru zidova i svodova. Najizraženija je pukotina na trijumfalnom liku, na mjestu već ranije ugrađene zatege. Jače izražene pukotine vidljive su u oratoriju nad sakristijom. Na pročeljima su uočljive tanje pukotine i mjestimično je otpala žbuka. Navedene radove je potrebno izvesti u cilju očuvanja kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprečavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te konstruktivna sanacija štete crkve sv. Leonarda koja je nastala nakon potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati cjelovitom rekonstrukcijom crkve sv. Leonarda koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2364.

Ukupna vrijednost projekta: 15.712.500,00 HRK

Trpeći Isus, Kostel

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kapele Trpećeg Isusa, Kostel, Pregrada

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te prva faza obnove kapele Trpećeg Isusa. Premda stabilnost građevine nije narušena došlo je do oštećenja crkve koja je proglašena privremeno uporabljivom s preporukama PN1. Potrebno je izvršiti konstrukcijsku sanaciju te sanirati štetu nastalu nakon potresa kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine i moguće nezgode kod budućih potresa. Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na kapeli Trpećeg Isusa koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2084 kao dio kompleksa crkve sv. Mirka (Emerika) i starog župnog dvora. Najozbiljnija strukturna oštećenja vidljiva su na zidanim lukovima i svodovima na kojima su se s donje strane pojavile pukotine – na pojasnici svoda nad lađom te na sudaru zida i svoda na koru, gdje su se pojavile pukotine i otpali komadi žbuke. Navedene radove je potrebno izvesti u cilju očuvanja kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprečavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i provedba prve faze obnove kapele Trpećeg Isusa radi sanacije štete koja je nastala nakon potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati cjelovitom rekonstrukcijom kapele Trpećeg Isusa koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2084 kao dio kompleksa crkve sv. Mirka i starog župnog dvora.

Ukupna vrijednost projekta: 5.800.000,00 HRK

Sveti Mirko, Kostel

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve Sv. Mirka, Kostel, Pregrada

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te prva faza obnove crkve Sv. Mirka. Premda stabilnost građevine nije narušena došlo je do oštećenja crkve koja je proglašena privremeno uporabljivom s preporukama PN1. Potrebno je izvršiti konstrukcijsku sanaciju te sanirati štetu nastalu nakon potresa kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine i moguće nezgode kod budućih potresa. Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na crkvi Sv. Mirka koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2084 kao dio kompleksa starog župnog dvora i kapele Trpećeg Isusa. Najozbiljnija strukturna oštećenja vidljiva su na zidanim lukovima i svodovima na kojima su se s donje strane pojavile pukotine – na pojasnici svoda nad lađom te na sudaru zida i svoda na koru, gdje su se pojavile pukotine i otpali komadi žbuke. Navedene radove je potrebno izvesti u cilju očuvanja kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprečavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i provedba prve faze obnove crkve sv. Mirka radi sanacije štete koja je nastala nakon potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati cjelovitom rekonstrukcijom crkve Sv. Mirka koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2084 kao dio kompleksa starog župnog dvora i kapele Trpećeg Isusa.

Ukupna vrijednost projekta: 16.212.500,00 HRK

Sveti Mirko, župni dvor, Kostel

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite župnog dvora (za čuvaonicu), Kostel 3, Pregrada

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije te prva faza obnove župnog dvora (za čuvaonicu). Premda stabilnost građevine nije narušena došlo je do oštećenja župnog dvora koja je proglašena privremeno uporabljivom s preporukama PN1. Potrebno je izvršiti konstrukcijsku sanaciju te sanirati štetu nastalu nakon potresa kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine i moguće nezgode kod budućih potresa. Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na župnom dvoru koji je upisan u Registar kulturnih dobara RH kao zaštićeno nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2084 kao dio kompleksa crkve sv. Mirka (Emerika) i kapele Trpećeg Isusa. Najozbiljnija strukturna oštećenja vidljiva su na zidanim lukovima i svodovima na kojima su se s donje strane pojavile pukotine – na pojasnici svoda nad lađom te na sudaru zida i svoda na koru, gdje su se pojavile pukotine i otpali komadi žbuke. Navedene radove je potrebno izvesti u cilju očuvanja kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprečavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i provedba prve faze obnove župnog dvora radi sanacije štete koja je nastala nakon potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Projekt će rezultirati cjelovitom rekonstrukcijom župnog dvora koji je upisan u Registar kulturnih dobara RH kao nepokretno pojedinačno kulturno dobro pod brojem Z-2084 kao dio kompleksa crkve sv. Mirka (Emerika) i kapele Trpećeg Isusa.

Ukupna vrijednost projekta: 1.750.000,00 HRK

 

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook