Prethodni članak
Sljedeći članak

Gradsko vijeće dalo suglasnost Dječjem vrtiću da nabavlja plin

Održana je sjednica Gradskog vijeća u Pregradi


U Gradskoj je vijećnici u Pregradi održana je 9. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo 11 vijećnika. Pred vijećnicima se našlo 15 točaka dnevnog reda, a nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Gradsko vijeće usvojilo je Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2021./2022. godinu te su dali prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću "Naša radost" Pregrada za provedbu postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti iznad 100.000,00 kuna, a koje se odnosi na predmet nabave opskrbe prirodnim plinom za potrebe vrtića za 12 mjeseci, procijenjene vrijednosti 180.000,00 kuna.

Nakon Zaključka Odbora za izbor i imenovanje Gradsko vijeće donijelo je Odluku o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Pregrada na mandat od četiri godine. Naime, Upravno vijeće POU Pregrada raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja POU Pregrada sukladno odredbama važećih zakona i Statuta Učilišta. Predmetni Javni natječaj bio je objavljen u Narodnim novinama broj 90/2022 dana 03. kolovoza 2022. godine, na oglasnoj ploči Učilišta te internetskim stranicama Grada Pregrade. Nakon pregleda pristiglih prijava, kao jedini kandidat koji ispunjava tražene formalne uvjete, na intervju za posao pozvan je dr.sc. Davor Špoljar iz Krapinskih Toplica s kojim je Upravno vijeće 25. kolovoza obavilo intervju za radno mjesto ravnatelja. Povezano s time, donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Pregrada kojom se među djelatnosti Učilišta dodaje muzejska djelatnost i djelatnost arheoloških istraživanja.

Među važnijim točkama dnevnog reda 9. sjednice Gradskog vijeća svakako je usvajanje polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade i Izvješća o korištenju proračunske zalihe te usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu i pripadajućih programa, koje su jednoglasno usvojene. Podsjetimo, Planom proračuna od 9. prosinca 2021. godine utvrđen je proračun prihoda za 2022. godinu u visini 27.525.294,16 kuna, rashoda i izdataka u visini 27.767.207,16 kuna s predviđenim manjkom i prenesenim viškom od 241.913,00 kuna. Analizirajući izvršenje za dosadašnje razdoblje te procjenu do kraja godine predložen je novi plan prihoda i primitaka proračuna u visini 32.688.038,16 kuna, plan rashoda u visini 33.105.371,16 kuna te plan manjka u iznosu 417.333,00 kuna. Preneseni planirani višak iznosi 417.333,00 kuna koji sadrži rezultat proračuna Grada i proračunskih korisnika Grada. Povećanje prihoda odnosi se na prihode za sanaciju klizišta na području Pregrade te porezne prihode, dok se plan rashoda najviše odnosi na povećanje troškova energenata i socijalnih pomoći, uređenje Kostelgrada i rodne kuće Janka Leskovara te izradu investicijskih koncepata European City Facility.

Nadalje, na dnevnom se redu našlo izvješće o radu gradonačelnika za prvo polugodište 2022. godine, koje je dužan podnijeti do 30. rujna sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U svom izvješću gradonačelnik je iskazao najvažnije aktivnosti i rezultate svojeg rada i Upravnih odjela Grada Pregrade u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Gradsko vijeće donijelo je i novu Odluku o ustroju i djelokrugu rada Upravnih odjela Grada Pregrade, zbog potrebe usklađenja sa Statutom Grada Pregrade, ali i iz razloga usklađenja djelokruga rada s stvarnim poslovima koje pojedini upravni odjeli Grada Pregrade obavljaju.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području grada Pregrade, Odluku o imenovanju Odbora za pitanja društvene solidarnosti i socijalno uključivanje, kao i Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade zbog potrebe za mijenjanjem Odluke o javnim priznanjima Grada Pregrade.

Također, vijećnici su donijeli odluke o proglašenju osam nerazvrstanih cesta javnim dobrom, a dnevni red je dopunjen prijedlogom Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. Na kraju dnevnog reda našla se i informacija o prijedlogu odluke nove cijene vodne usluge Viopa d.o.o. , a vijećnici su se zanimali i za poslovanje Humplina d.o.o.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook