Prethodni članak
Sljedeći članak

TZ područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela objavila je natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice turističke zajednice

Natječaj je otvoren 8 dana od objave


Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/19, 42/20), članka 25. Statuta TZ područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela i Odluke Turističkog vijeća TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela od 18.02.2021. Turističko vijeća TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela dana 19.02.2021. raspisuje natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela.

Uvjeti
Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu ( NN 93/14 i 127/17) ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

1. Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS )
2. Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.ovoga članka
3. Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
4. Da aktivno zna jedan svjetski jezik
5. Da poznaje rad na osobnom računalu
6. Da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e.mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga ( dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Potrebni dokumeti za natječaj

• životopis
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( diploma)
• dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka ( radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu i sl.)
• prijedlog rada Turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
• dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika ( svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.)

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ( ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati ( napomena: u skladu s članom 23.stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/19, 42/20), direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi).

• Dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.)

Rok za prijavu

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu. Prijave s dokumentacijom i naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA ZA NATJEČAJ" podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Zagorskom listu“ na adresu: Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, Ulica Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec.

- Natječaj za izbor/imenovanje direktora/direktorice TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela objavljen 24.11.2020. u Zagorskom listu (portal: zagorje.com) i trajao je 8 dana, poništava se.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela dostaviti na uvid originale. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obavit će se razgovor. Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa i uprave provjeriti postoji li zapreka iz Ad.6 uvjeta ovog Natječaja. Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Obavijest kandidatima
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela o imenovanju direktora Turističkog ureda TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela.

Još članaka iz "Kumrovec"

Facebook