Prethodni članak
Sljedeći članak

Proglašena elementarna nepogoda u Općini Hum na Sutli


Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Hum na Sutli nastalu uslijed jake tuče, pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim zgradama, građevinama, opremi, poljoprivrednim nasadima te obrtnim sredstvima, objavila je danas KZŽ.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 31. svibnja 2022. godine donosi

ODLLUKU

o proglašenju prirodne nepogode – tuča

za područje Općine Hum na Sutli

I.

 Proglašavam prirodnu nepogodu za područje Općine Hum na Sutli nastalu uslijed jake tuče koja je zahvatila područje Općine Hum na Sutli pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim zgradama, građevinama, opremi, poljoprivrednim nasadima te obrtnim sredstvima.

 II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, unese sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.

III.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ž U P A N

Još članaka iz "Hum na Sutli"

Facebook